Został zaktualizowany regulamin sklepu. Warunki w nim zawarte wchodzą w życie z dniem 01.01.2023 r.
Na dole strony wersja regulaminu obowiązująca do 31.12.2022 r.

Regulamin sklepu

beauty-partner.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego beauty-partner.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego
https://
beauty-partner.pl w szczególności:

1.1. definiuje określenia używanie w serwisie internetowym https://beauty-partner.pl

1.2 określa zasady zawierania Umów Sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji

1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy

1.4 określa zasady postępowania przy odbiorze przesyłki

1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym określa wyjątki

1.6 określa wymagania techniczne

1.7 informuje o Polityce prywatności

1.8 informuje o majątkowych prawach autorskich

1.9 wskazuje pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

1.10 informuje o zużytym sprzęcie.

2. Serwis internetowy działający w domenie https://beauty-partner.pl prowadzony jest przez SUMAR Marek Szabla, ul. Podklasztorna 103b lok.2, 25 - 714 Kielce, NIP 6571296221, REGON 384389575;
email:
biuro@beauty-partner.pl; telefon kontaktowy: 606 183 786. 

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT). Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia.
Ceny nie zawierają kosztów dostawy. 

4. Sprzedawca jest czynnym Płatnikiem VAT.

5.Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy
i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy
nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek
ze zmian.

7. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

9. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta.

10. Niniejszy regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu
w dogodny dla siebie sposób, np. poprze zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

11. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług poprzez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego regulaminu.

12. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą
te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych
za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

14. Sprzedawca nie umożliwia Klientom pozostawiania na stronie Sklepu opinii dotyczących jakości obsługi oraz jakości oferowanych Produktów.

15. Sprzedawca nie stosuje mechanizmu plasowania Produktów na liście wyników wyszukiwania.

 

§2 Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia

Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

Produkt – wszystkie produkty dostępnie w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://beauty-partner.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług

Sprzedawca, Usługodawca – SUMAR Marek Szabla, ul. Podklasztorna 103b lok.2, 25 - 714 Kielce, NIP 6571296221, REGON 384389575;

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego

Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Produktu złożone przez Gwaranta

Gwarant – podmiot udzielający Gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego

Dokument gwarancyjny – karta gwarancyjna lub książeczka gwarancyjna

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta , składane za pomocą Formularza zamówienia lub telefonicznie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą

Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym prawa osób, których dane dotyczą

Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca

Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

Koszyk  - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru Klienta.

Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidulany  dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Serwisie internetowym Sprzedawcy, umożliwiający utworzenie Konta klienta.

Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu internetowego beauty-partner.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.

Newsletter  usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

 

§3 Usługi elektroniczne

1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:

1.1 Formularz zamówienia

1.2 Formularz kontaktowy

1.3 Newsletter

1.4 Konto klienta

2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4. Usługa formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.

5. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@beauty-partner.pl. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Usługobiorcy.

6. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

6.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz data urodzenia.

6.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

6.3 Usługobiorca  ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

6.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę  Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca  może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.

7. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

8. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§4 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży:

1.1 przez Konto klienta – po zarejestrowaniu Konta klienta i zalogowaniu się na Koncie klienta.

1.2 telefonicznie – poprzez kontakt z infolinią, która jest czynna w dni robocze w godzinach 8.00-17.00. W takim przypadku Klient zobowiązany jest podać konsultantowi infolinii swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do złożenia Zamówienia, zaakceptować Regulamin sklepu oraz Politykę prywatności. Sprzedawca w oparciu o te dane prześle Klientowi na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą fakt przyjęcia Zamówienia.

1.3 za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie internetowej https://beauty-partner.pl

2.Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:

3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”

3.2 w Koszyku Klient może:

3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu

3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie ikony „kosz” znajdującego się z prawej strony tabeli Koszyka

3.2.3 zawartość oraz koszt Koszyka aktualizuje się automatycznie

3.2.4 zrealizować otrzymane kody promocyjne.

3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka i kosztów dostawy należy kliknąć przycisk „Do kasy”.

3.4 następnie należy:

3.4.1 uzupełnić dane osobowe lub zalogować się na założone wcześniej Konto klienta

3.4.2 uzupełnić adresy do dostawy oraz faktury

3.4.3 określić sposób dostawy spośród udostępnionych przez Sprzedawcę

3.4.4 dokonać wyboru płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy.

3.5 następnie należy:

3.5.1 przeczytać i zaakceptować Regulamin sklepu

3.5.2 potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia 

3.5.3 potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.6 przy wyborze bramki płatniczej PayU jako formy zapłaty należy postępować w następujący sposób:

3.6.1 dokonać wyboru formy zapłaty w ramach udostępnionych przez PayU

3.6.2 potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać” (lub podobnie brzmiący); do czasu potwierdzenia Zamówienia, tj. kliknięcia przycisku „Zapłać” (lub podobnie brzmiący) Kliknięcie przycisku „Zapłać” (lub podobnie brzmiący) wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3.7 przy wyborze Przelewu tradycyjnego jako formy płatności należy potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży . Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.

6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta klienta.

 

§5 Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 48 godzin, chyba, ze w opisie danego Produktu, w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 

§6 Dostawa

1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich DPD Polska oraz DHL.

2. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane
w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej.

4. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.

5. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm  DPD Polska oraz DHL i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia.

6. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

§7 Przesyłki

1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej jako dostawcy zamówionych Produktów:

1.1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Produktami w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz Sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe.

1.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.

1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca się zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

1.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej w DPD Polska i DHL są udostępnione w regulaminach dostępnych na stronach internetowych firm kurierskich

2. Zapis ust. 1 §7 Przesyłki dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

3. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za równoważny z oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym zakresie.

 

§8 Płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności :

1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę ( przedpłata)

1.2 PayU w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.  Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności PayU (obsługiwany przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych).

2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 §8 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

3.W przypadku płatności za pośrednictwem PayU, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

4. Klient ma możliwość sfinansowania Zamówienia w leasingu. Zasady przyznawania leasingu określa leasingodawca.

5. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

§9 Gwarancja

1. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

2. Niektóre Produkty posiadają Gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Informacja o objęciu Produktu Gwarancją umieszczona jest na karcie danego Produktu

3. Zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określny w Dokumencie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu

 

§10 Reklamacje

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową.

3. W przypadku niezgodności Produktu z zawartą umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

4. Reklamację można złożyć:

4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@beauty-partner.pl

4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy:
SUMAR Marek Szabla, ul. Podklasztorna 103b lok.2, 25 - 714 Kielce;

5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi,  a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną  reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym. 

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

8. W przypadku Umowy Sprzedaży z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

9. Konsument jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, może:

9.1 żądać naprawy lub wymiany

9.2 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

                             9.2.1 Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.2 Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.4-6 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.3 brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

9.2.4 brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany;

9.2.5 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

11.  Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

13. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

14. Zapisy ust. 1-13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

15. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 KC.

 

§11 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art 27. ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta  drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

7.1W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz 8.1 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

8.2 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

8.3 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

8.4 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

 

8.5 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

8.6 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

8.7 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku, których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

9. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:

9.1 adres e-mail: biuro@beauty-partner.pl

9.2 adres Sprzedawcy: SUMAR Marek Szabla, ul. Podklasztorna 103b lok.2, 25 - 714 Kielce;

 

§12 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

1.1  komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości pocztowych od Sprzedawcy

1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)

1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript

1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów.

 

§13 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub zawarcia umowy na subskrypcje Newslettera przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):

3.1 Koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

3.2 Koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

3.3 Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży i jej realizacji. Podanie danych osobowych do subskrypcji Newslettera jest również dobrowolne, ale konieczne do prawidłowej jego wysyłki.

6. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klienta mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy Zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, instytucjom finansowym udzielającym kredytu na zakup towarów lub leasing, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy, podmiotom świadczącym usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności oraz podmiotowi realizującemu wysyłkę wiadomości SMS o stanie Zamówienia.

7. Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres niezbędny do:

7.1 zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,

7.2 posprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji),

7.3 wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych).

Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych (np. Newsletter) i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu, do chwili wniesienia sprzeciwu lub rezygnacji z Newslettera.

8. Klientowi lub Usługobiorcy Newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi lub Usługobiorcy Newslettera przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9 .W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

 

§14 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów

1.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:

1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego
(Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1.2 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.

2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:

2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR
w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów:
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@beauty-partner.pl.

 

§17 Zużyty sprzęt

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U z 2015 r. poz. 1688) Sprzedawca:

1.1. zapewnia Klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Koszt dostarczenia zużytego sprzętu do placówki Sprzedawcy ponosi Klient.

1.2 Sprzedawca dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 

§16 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:

2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)

2.3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.0.827 ze zm.)

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym https://beauty-partner.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego beauty-partner.pl użyte są w celach informacyjnych.

4. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego https://beauty-partner.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Załącznik nr 1

Oświadczenie PDF (link do pdf)

 

 

 

 

Regulamin sklepu 
beauty-partner.pl obowiązujący do 31.12.2022 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego beauty-partner.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego 

https://beauty-partner.pl w szczególności:

1.1. definiuje określenia używanie w serwisie internetowym https://beauty-partner.pl

1.2 określa zasady zawierania Umów Sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji

1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy

1.4 określa zasady postępowania przy odbiorze przesyłki

1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym określa wyjątki

1.6 określa wymagania techniczne

1.7 informuje o Polityce prywatności

1.8 informuje o majątkowych prawach autorskich

1.9 wskazuje pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

1.10 informuje o zużytym sprzęcie.

2. Serwis internetowy działający w domenie https://beauty-partner.pl prowadzony jest przez SUMAR Marek Szabla, ul. Podklasztorna 103b lok.2, 25 - 714 Kielce, NIP 6571296221, REGON 384389575;  email: biuro@beauty-partner.pl; telefon kontaktowy: 606 183 786, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT). Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia. 

Ceny nie zawierają kosztów dostawy.  

4. Sprzedawca jest czynnym Płatnikiem VAT.

5.Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy 

i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy

nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek 

ze zmian.

7. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

9. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta.

10. Niniejszy regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu 

w dogodny dla siebie sposób, np. poprze zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

11. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług poprzez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego regulaminu.

12. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą 

te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych 

za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§2 Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia

Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

Produkt – wszystkie produkty dostępnie w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://beauty-partner.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług

Sprzedawca, Usługodawca – SUMAR Marek Szabla, ul. Podklasztorna 103b lok.2, 25 - 714 Kielce, NIP 6571296221, REGON 384389575; 

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego

Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Produktu złożone przez Gwaranta

Gwarant – podmiot udzielający Gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego

Dokument gwarancyjny – karta gwarancyjna lub książeczka gwarancyjna

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta , składane za pomocą Formularza zamówienia lub telefonicznie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą

Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym prawa osób, których dane dotyczą

Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca 

Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

Koszyk  - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru Klienta. 

Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidulany  dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Serwisie internetowym Sprzedawcy, umożliwiający utworzenie Konta klienta. 

Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu internetowego beauty-partner.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.

Newsletter –  usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

§3 Usługi elektroniczne

1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:

1.1 Formularz zamówienia

1.2 Formularz kontaktowy

1.3 Newsletter

1.4 Konto klienta

2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4. Usługa formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.

5. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@beauty-partner.pl. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Usługobiorcy.

6. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

6.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz data urodzenia. 

6.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

6.3 Usługobiorca  ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

6.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę  Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca  może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta klienta. 

7. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

8. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§4 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży:

1.1 przez Konto klienta – po zarejestrowaniu Konta klienta i zalogowaniu się na Koncie klienta.

1.2 telefonicznie – poprzez kontakt z infolinią, która jest czynna w dni robocze w godzinach 8.00-17.00. W takim przypadku Klient zobowiązany jest podać konsultantowi infolinii swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do złożenia Zamówienia, zaakceptować Regulamin sklepu oraz Politykę prywatności. Sprzedawca w oparciu o te dane prześle Klientowi na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą fakt przyjęcia Zamówienia.

1.3 za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie internetowej https://beauty-partner.pl

2.Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:

3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”

3.2 w Koszyku Klient może:

3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu

3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie ikony „kosz” znajdującego się z prawej strony tabeli Koszyka

3.2.3 zawartość oraz koszt Koszyka aktualizuje się automatycznie

3.2.4 zrealizować otrzymane kody promocyjne.

3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka i kosztów dostawy należy kliknąć przycisk „Do kasy”.

3.4 następnie należy:

3.4.1 uzupełnić dane osobowe lub zalogować się na założone wcześniej Konto klienta

3.4.2 uzupełnić adresy do dostawy oraz faktury

3.4.3 określić sposób dostawy spośród udostępnionych przez Sprzedawcę

3.4.4 dokonać wyboru płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy.

3.5 następnie należy:

3.5.1 przeczytać i zaakceptować Regulamin sklepu 

3.5.2 potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia  

3.5.3 potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.6 przy wyborze bramki płatniczej PayU jako formy zapłaty należy postępować w następujący sposób:

3.6.1 dokonać wyboru formy zapłaty w ramach udostępnionych przez PayU

3.6.2 potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać” (lub podobnie brzmiący); do czasu potwierdzenia Zamówienia, tj. kliknięcia przycisku „Zapłać” (lub podobnie brzmiący) Kliknięcie przycisku „Zapłać” (lub podobnie brzmiący) wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3.7 przy wyborze Przelewu tradycyjnego jako formy płatności należy potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. 

4. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży . Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.

6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta klienta.

§5 Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 48 godzin, chyba, ze w opisie danego Produktu, w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy. 

2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

§6 Dostawa

1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich DPD Polska, DHL oraz Raben.

2. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane 

w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

5. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki. 

7. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 17,99 zł do 300 zł  i  jest zależne są od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia. 

8. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§7 Przesyłki

1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej jako dostawcy zamówionych Produktów:

1.1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Produktami w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz Sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe. 

1.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.

1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca się zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

1.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej w DPD Polska i DHL, Raben są udostępnione w regulaminach dostępnych na stronach internetowych firm kurierskich

2. Zapis ust. 1 §7 Przesyłki dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 

3. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za równoważny z oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym zakresie.

§8 Płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności :

 1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę (przedpłata)

1.2  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 §8 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 

3.W przypadku płatności za pośrednictwem imoje, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

4. Klient ma możliwość sfinansowania Zamówienia w leasingu. Zasady przyznawania leasingu określa leasingodawca.

5. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 

§9 Gwarancja

1. Gwarancja na Produkt sprzedany Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem Sprzedawcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

2. Niektóre Produkty posiadają Gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Informacja o objęciu Produktu Gwarancją umieszczona jest na karcie danego Produktu

3. Zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określny w Dokumencie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu

§10 Reklamacje

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. 

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

4. Reklamację można złożyć:

4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@beauty-partner.pl

4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy: 

SUMAR Marek Szabla, ul. Podklasztorna 103b lok.2, 25 - 714 Kielce;

5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi,  a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną  reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.  

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch  lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 

8. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia  się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

9. W przypadku umowy sprzedaży z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem  roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

10. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

10.1 żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

10.2 żądać usunięcia wady

10.3 złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

10.4 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem zostaje ograniczona do 1 roku od dnia wydania Produktu Klientowi.

13. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem produktu, podlegającego reklamacji sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

12. Zapisy ust. 1-13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

13. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na postawie art. 558 §1 KC. 

§11 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu. 

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta  drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

7.1W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:

8.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

8.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

8.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

8.4 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

8.5 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

8.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:

9.1 adres e-mail: biuro@beauty-partner.pl

9.2 adres Sprzedawcy: SUMAR Marek Szabla, ul. Podklasztorna 103b lok.2, 25 - 714 Kielce;

§12 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

1.1  komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości pocztowych od Sprzedawcy

1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)

1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript

1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów. 

§13 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub zawarcia umowy na subskrypcje Newslettera przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):

3.1 Koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

3.2 Koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

3.3 Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży i jej realizacji. Podanie danych osobowych do subskrypcji Newslettera jest również dobrowolne, ale konieczne do prawidłowej jego wysyłki.

6. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klienta mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy Zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, instytucjom finansowym udzielającym kredytu na zakup towarów lub leasing, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy, podmiotom świadczącym usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności oraz podmiotowi realizującemu wysyłkę wiadomości SMS o stanie Zamówienia.

7. Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres niezbędny do: 

7.1 zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 

7.2 posprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), 

7.3 wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). 

Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych (np. Newsletter) i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu, do chwili wniesienia sprzeciwu lub rezygnacji z Newslettera.

8. Klientowi lub Usługobiorcy Newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi lub Usługobiorcy Newslettera przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9 .W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

§14 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów

1.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:

1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego 

(Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1.2 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.

2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:

2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR 

w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@beauty-partner.pl.

§17 Zużyty sprzęt

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U z 2015 r. poz. 1688) Sprzedawca:

1.1. zapewnia Klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Koszt dostarczenia zużytego sprzętu do placówki Sprzedawcy ponosi Klient.

1.2 Sprzedawca dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. 

§16 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:

2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym https://beauty-partner.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego beauty-partner.pl użyte są w celach informacyjnych.

4. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego https://beauty-partner.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. 

W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2022 r. 

Załącznik nr 1 :  Oświadczenie PDF (link do pdf)

Stary regulamin sklepu (link do pdf)

 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Wyłączenie tej informacji jest równoznaczne z akceptacją polityki cookies.